Formy

 
      Istnieją trzy formy zajęć, które zostały zdefiniowane przez pionierskie stowarzyszenia o zasięgu międzynarodowym i krajowym nieustannie wiodące prym w dziedzinie terapii z udziałem zwierząt: Amerykańskie Delta Society, Europejskie Assistance Dogs Europe oraz Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne:
 
1)      AAA (Animal Assisted Activity)- Spotkanie z psem
Są to zajęcia opierające sie na spontanicznej, ukierunkowanej przez prowadzącego, zabawie z psem, nawiązanie z nim kontaktu,  wspólna zabawa. Mają one na celu stworzenie pozytywnego kontaktu między uczestnikiem a psem, zmniejszeniem dystansu, niesieniem radości oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Nie wymagają dokumentacji. Mogą być prowadzone w formie zajęć grupowych bądź indywidualnych w zależności od potrzeb i możliwości jednostki i placówki.
 
2)      AAE (Animal Assisted Education)- Edukacja z psem
Są to zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój intelektualny i poznawczy uczestnika. Opierają się na uprzednio przygotowanym programie zajęć dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników zajęć oraz obowiązującej Podstawy Programowej. Mają na celu zwiększenie motywacji do nauki i przebywania w placówce kształcenia. Przedstawiają w ciekawszej formie treści edukacyjne, zabawa z psem może zwiększać możliwości przyswojenia wiedzy. Prowadzone w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych przez odpowiednio przygotowanego kynoterapeute. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.
 
3)      AAT (Animal Assisted Therapy)- Wspomaganie terapii z psem
Są to zajęci  mające określony cel i zestaw ćwiczeń układanych najczęściej w porozumieniu ze specjalistami (lekarzami, rehabilitantami itd.). Mają na celu poprawę funkcjonowania fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego uczestnika zajęć. Są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Mogą przybierać formę zajęć grupowych, jednak bardziej zalecane są zajęcia indywidualne. Są w pełni dokumentowane, aby móc sprawdzać skuteczność i dobór metod oraz stopniować trudności.